بخشی از تصاویر برداشت ، فرآوری ،بسته بندی و صادرات کرقند زعفران

برداشت گل زعفران

بسته بندی کادویی زعفران

بسته بندی عمده زعفران

انواع زعفران کرقند

هل اکبر بنفش